Actueel


Transformatorstation Tennet

Met de komst van een nieuw windmolenpark onderzoekt Tennet locatie Burgermermar als mogelijke plaats voor de bouw van een transformatorstation. Zie voor meer informatie https://www.netopzee.eu/tennoordenvandewaddeneilanden/ Een trafo van deze omvang veroorzaakt een hinderlijk Laag Frequent Geluid in de wijde omgeving. Actiecomité Noardermar maakt zich er sterk voor dat deze plannen niet doorgaan, evenals het Comité Transformatorstation Noardburgum Nee. Doarpsbelang Noardburgum steunt hen hierin.

Op 14 januari 2021 heeft de minister van EZK in overleg met het ministerie van BZK besloten dat het te bouwen windpark wordt aangesloten via het tracé Eemshaven West. Dat betekent dat er geen sprake is van de bouw van een transformatorstation bij Noardburgum.


Tijdelijke wisseling wijkagenten

Per 1 december 2020 vindt een tijdelijke wisseling plaats van enkele wijkagenten in Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen. Dat betekent dat mevr. H.Talstra voorlopig geen wijkagent is voor Noardburgum. Haar taken zullen worden waargenomen door de heer J. Campagne en mevr. J. Kroes. U kunt hen bereiken via 0900-8844 of via hun social media. 

 


Nieuwe Poiesz supermarkt Noardburgum in zicht

Poiesz Supermarkten presenteerden donderdag 29 oktober 2020 haar eerste plannen voor een supermarkt in Noardburgum aan omwonenden en gemeente.Dit is voor de meeste inwoners van Noardburgum prachtig. Een nieuwe supermarkt versterkt de leefbaarheid in ons dorp en maakt het prettiger wonen in Noardburgum.

De plannen hebben tot gevolg dat het gehele gebied bij de rotonde/kunstwerk op de schop zal moeten, zodat hier ruimte is voor de winkel met bijbehorend parkeerterrein. Zoals we hebben kunnen lezen op Wâldnet heeft de totstandkoming van het gepresenteerde plan nogal wat tijd en energie gekost voor de partijen. De voorkeur van zowel Doarpsbelang als Poiesz was de locatie Houtbouw Paradyske. Deze locatie bleek echter niet mogelijk, omdat volgens de gemeente een supermarkt zich niet mag vestigen op een bedrijventerrein. De Poeisz heeft samen met de gemeente gezocht naar een alternatieve locatie en ze hebben hiervoor nu een schetsplan aan de noordzijde van de rotonde gepresenteerd. Inmiddels hebben de gemeente en Poiesz een intentieovereenkomst gesloten. Het doel is om de haalbaarheid van dit project te onderzoeken op basis van een schetsontwerp. In het onderzoek worden de stedebouwkundige, planologische, landschappelijke, ecologische, financiële, politiek- en privaatrechtelijke en verkeerskundige belangen onderzocht. Met de uitkomsten van dit onderzoek wordt gekeken of er een haalbare (her)ontwikkeling van de bewuste locatie te realiseren is. Daarna kan de ruimtelijke procedure met bijbehorend vergunningstraject van start gaan. De bouw van de winkel zal voor 2022 gepland zijn. De opening en ingebruikname van de nieuwe winkel zal hopelijk begin 2023 volgen. 


Woningbouw in Noardburgum

Begin oktober 2020 ontvingen alle inwoners van Noardburgum een enquête, met hierin verwerkt een voorstel voor mogelijke dorpsuitbreiding. Met deze enquête wilde Doarpsbelangen, in samenwerking met TOECK, de behoefte en wens naar nieuwbouw onderzoeken. 

Er is inmiddels twee keer een overleg op afstand met de gemeente gevoerd over de nieuwbouw in de gemeente Tytsjerksteradiel. Bij het eerste zogenaamde plenaire overleg is door de gemeente hun werkwijze gepresenteerd. De gemeente heeft afgelopen jaar een woonvisie met een bijbehorende dorpenatlas laten samenstellen. Hierin worden de plannen omtrent woningbouw in de regio de komende jaren aangegeven. Het is aan de dorpsbelangen/initiatiefnemers van de dorpen om met plannen te komen. Dit is een andere werkwijze dan voorheen, waarbij de gemeente uitbreidingsplannen aanwees per dorp. Het tweede overleg met de gemeente was met elk dorp afzonderlijk. Hier is het plan met de uitkomst van de enquête gepresenteerd. Zij geven aan dat er door ons een mooi stuk is gepresenteerd, waar veel zorg aan is besteed. De uitkomsten van de enquête wijken wel af van de dorpenatlas. De vraag naar nieuwbouw is veel groter dan in de dorpenatlas aangegeven. Deze cijfers zullen door TOECK en het ingeschakelde onderzoeksbureau van de gemeente worden geanalyseerd, hopelijk met als uitkomst dat er wel degelijk meer behoefte is aan nieuwbouw dan door de gemeente gesteld is. De gemeente zal dit tweede gesprek met alle dorpen aangaan en a.d.h.v. al deze gesprekken een conclusie/advies geven, begin 2021. Dit zal aan alle dorpen worden gepresenteerd. We hebben ook gevraagd naar de verdeling van de zogenaamde 150 compensatiewoningen Centrale As. Volgens de gemeente zijn deze compensatiewoningen voor Burgum bestemd en niet voor de andere dorpen. Doordat er in Burgum geen bouwgrond meer beschikbaar was zijn er van deze 150 woningen 55 woningen aan andere dorpen gegeven. De nog overgebleven 95 woningen willen ze wel alleen in Burgum laten bouwen.  


Gevolgen coronavirus

Door het coronavirus komt er heel wat op ons af. Voor de één ingrijpender dan voor de ander, maar het raakt ons allemaal. Laten we goed op elkaar passen. Voor wie wil helpen of hulp nodig heeft, onze Facebookpagina kan gebruikt worden om dat bekend te maken. We hebben een flink bereik in Noardburgum e.o.

Het bestuur van Doarpsbelang is ook rechtstreeks bereikbaar om mee te denken, via doarpsbelang.noardburgum@gmail.com. 


De dorpsvlag

Betekenis van de dorpsvlag: De eikel is een teken van vruchtbare grond, de rode kleur staat voor de kleur van de heide en de groene kleur staat voor cultuurgrond. De punt in het groen geeft aan dat de cultuurgrond de heide verdringt.

Op dit moment zijn er geen dorpsvlaggen meer op voorraad. De vlag wordt bijbesteld als er voldoende belangstelling is. Wilt u een vlag, geef dit dan door via het contactformulier. Een vlag kost €17,00.  


Gebiedsteam Tytstjerksteradiel Zuid

Meestal lossen mensen problemen zelf op of met hulp van familie, vrienden of buren. Maar soms lukt dat even niet. In dat geval kunt u terecht bij het gebiedsteam van de gemeente Tytsjerksteradiel. Hierin zijn de jeugd-, participatie- en dorpenteams van de gemeente opgegaan. 

Contactpersoon: sociaal werker Marije van der Meer, via tel.06-30213952 of mvandermeer@dorpenteamtdiel.nl


Afvalbeleid 2020 gemeente Tytsjerksteradiel 

Kijk voor inzamelmogelijkheden in onze gemeente op www.t-diel.nl/afval 


De Boekenkarren

Er staan twee boekenkarren in de hal van MFC de Balstien. De boeken kunnen kosteloos worden geleend. U hoeft zich niet te registreren of in te schrijven. Na het lezen plaatst u het boek weer op de kar. Dit alles op basis van vertrouwen. De boekenkarren zijn gevuld met boeken geschonken door inwoners van ons dorp.

Contactpersoon: Harrie van der Veen (473745). 


BuurtKracht

BuurtKracht is een project waarbij politie, handhaving, dorpenteam, gemeente en welzijnswerkers van KEaRN in gesprek gaan met inwoners van Noardburgum. Samen bekijken we wat nodig is om Noardburgum een beter, veiliger en nog fijner dorp te maken. 

In maart 2019 is er een enquête in het dorp gehouden en geïnventariseerd waar hier de knelpunten liggen. Vanaf 24 april 2019 wordt er gewerkt om deze knelpunten aan te pakken.

Wilt u op de hoogte blijven van, en/of meepraten met BuurtKracht? Aanmelden kan via info@kearn.nl of neem contact op met Nienke Miedema via 06-21610894. 


KEaRN Buurtbemiddeling

KEaRN Buurtbemiddeling helpt u en uw buren bij het oplossen van overlast en conflicten, het herstellen van de communicatie en het verbeteren van de leefbaarheid in uw wijk, buurt en de gemeente.

Voor informatie, advies of bemiddeling: 0511-465200 of buurtbemiddeling@kearn.nl

Kijk ook op www.kearn.nl/buurtbemiddeling of www.problemenmetjeburen.nl


Melding leefomgeving bij de gemeente

Een losse stoeptegel, een omgewaaide boom, zwerfvuil, beschadigd wegdek. Iedereen ziet wel eens iets dat hersteld moet worden. U kunt dit aan de gemeente doorgeven, zodat zij het probleem kunnen oplossen. 

Melden kan via tel.nr. 140511 of het formulier melding wonen en leven.